Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Képzési és kimeneteli követelmények

1. Az alapképzési szak megnevezése: építőmérnöki (Civil Engineering)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
 • szakképzettség: építőmérnök
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Civil Engineer

3. Képzési terület: műszaki

4. Képzési ág: építőmérnöki és műszaki földtudományi

5. A képzési idő félévekben: 8 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 240 kredit

 1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: - ;
 2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: 46 kredit;
 3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit;
 4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték:15 kredit;
 5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 68 kredit;
 6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -
7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja felkészült, nyelvtudással rendelkező építőmérnökök képzése, akik alkalmasak építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzésnek megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb tervezési munkákban való közreműködésre. A jogszabályban meghatározott tervezői és a vezető tervezői jogosultság az előírt gyakorlati idő után az elvégzett ágazat és azon belüli szakiránynak megfelelően szerezhető meg. Kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Alapfokozat birtokában az építőmérnökök - a várható szakirányokat is figyelembe véve - képesek az elvégzett ágazatnak és szakiránynak megfelelően:
 • kellő szakmai gyakorlat után tervezői és vezető tervezői jogosultság megszerzésére,
 • egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására,
 • irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködésre bonyolultabb tervezési munkákban,
 • az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására,
 • munkavédelmi feladatok megoldására.
Alapfokozat birtokában az építőmérnökök - a várható szakirányokat is figyelembe véve - képesek az építőmérnöki szakma teljes területén:

 • műszaki vezetői tevékenység végzésére,
 • építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére,
 • építési, akadálymentesítési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására,
 • településmérnöki és településüzemeltetési feladatok ellátására az önkormányzatok területén.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

 • természettudományos alapismeretek: 46-57 kredit: matematika (min.12 kredit), fizika, informatika, mechanika, építőipari kémia, építőipari ábrázolás, az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további természettudományos alapismeretek;
 • gazdasági és humán ismeretek: 18-34 kredit: mikro- és makroökonómia, menedzsment és vállalkozás-gazdaságtan, jogi és államigazgatási ismeretek, az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további gazdasági és humán alapismeretek;
 • szakmai törzsanyag: 80-118 kredit: anyagismeretek, szerkezetek, geotechnika, közlekedési létesítmények, települési és környezetmérnöki ismeretek, akadálymentesítés, vízi létesítmények, geoinformatika, az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további, a törzsanyag részét képező ismeretek.
9. Szakmai gyakorlat:

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumfeltétel. A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél, vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó gyakorlat.

10. Idegennyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.