Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Építőmester továbbképzési szakirányú szak

A szakirányú továbbképzés megnevezése:

építőmester szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak

 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

építőmester szakmérnök

 

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

műszaki

 

A felvétel feltétele:

Legalább alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett építőmérnöki, építészmérnöki végzettség, szakképzettség. Más szakon szerzett mérnöki szakképzettség megléte esetén a felvétel egyedi elbírálás szerint történik: vagy kritérium-feltétel nélkül, vagy meghatározott diszciplínákban előírt kredit megszerzésével.

 

A képzési idő:

4 félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

120 kredit

 

A képzés célja:

Olyan, speciális és naprakész ismeretekkel rendelkező okleveles szakmérnökök képzése, akik mérnöki szakképzettségük és felsőfokú szakismereteik birtokában folytatott eredményes mérnöki tevékenységük során szerzett tapasztalataikra támaszkodva képesek az építési folyamatok, az építési vállalkozások, az építési projektek komplex irányítására és vezetésére.

 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek, kompetenciák:

A résztvevők kiképzése és felkészítése a nemzetközi és hazai piaci viszonyok közötti működésre, versenyképes ismeretek elsajátítása, különös tekintettel az Európai Unió integrált piacán való működésre. A végzettség megszerzése után az építőmester legyen alkalmas bármely építési projekt, építési vállalkozás valamennyi (műszaki, pénzügyi és gazdasági) irányító feladatának önálló, felelősségteljes elvégzésére. A tanfolyam során a célok elérése érdekében mód nyílik olyan gazdasági ismeretek elsajátítására, melyek a partnerrel való kapcsolat kiépítésekor szükségesek (európai szabványok, a versenytárgyalás szabályai, a mérnöki létesítmények munkáinak szerződési feltételei, a céltársulások alapítási és működtetési kérdései stb.). Ezeken túlmenően a résztvevők megismerkedhetnek az új építési technológiákkal, építésmódokkal a magas- és mélyépítés területén, valamint a minőségirányítás és a környezetvédelem aktuális kérdéseivel. A képzés felkészít a szakterületen a problémák felismerésére és azok megoldására, érdemi és használható megoldások kidolgozására, - szakmai, környezeti, társadalmi és etikai szempontokat egyaránt mérlegelő - önálló irányítói feladatok ellátására.

 

A szakirányú továbbképzés ajánlható:

Az Építőmester szakmérnök szakirányú továbbképzési szak a már (egyetemen vagy főiskolán szerzett) mérnöki diplomával rendelkezők számára nyújt lehetőséget építőmesteri szakmérnöki diploma megszerzéséhez. A jelentkezők végzettségét mérlegre tesszük: megvizsgáljuk azt, hogy a diplomájuk megszerzése során tanultak-e olyan tematikával és óraszámmal természettudományos alapismereti, a gazdasági és humán tantárgyakat, amelyek alkalmassá teszik őket a tanulmányaik folytatására e szakon.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök kreditértékei:

Alapismeretek:  36 kredit

(Talajmechanika, Alapozás, Mélyépítés; Építéstechnológia; Tartószerkezetek)

Szakmai ismeretek:  74 kredit

(Vezetési ismeretek; Időbeli organizáció; Építésvezetés; Projektmenedzsment; Vállalkozásvezetés; Jogi alapismeretek; Előkalkuláció, árképzés; Ajánlatkészítés; Általános gazdasági ismeretek; Vállalati gazdálkodási ismeretek; Marketing)

 

A szakdolgozat kreditértéke:

Szakdolgozat: 10 kredit

 

A képzésért felelős Tanszék:

Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék

 

A szakért felelős oktató:

Dr. Kovács Imre PhD, tanszékvezető főiskolai tanár

 

A képzés formája:

A képzés a hagyományoknak megfelelően un. konferencia rendszerben (levelező képzés) zajlik.

 

A képzés szerkezete:

A képzés 4 féléves. Félévenként 8 alkalommal, konzultációnként 2 napon keresztül történik az oktatás. A tantervi háló alapján látható, hogy összesen a teljes kurzusra vetítve 460 elméleti és gyakorlati órában részesülnek a hallgatók (ebbe beletartoznak a szakdolgozat készítésére, illetve konzultálásra szánt órák is). Az egy konzultációra eső tanórák száma egy szemeszterben sem haladja meg a 16 órát, átlagosan14,40 óra.

 

A képzés módszere:

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt - részben egymásra épülő, részben egymástól független - aláírások és félévközi jegyek megszerzéséből, valamint kollokvium letételéből, záróvizsgából, szakdolgozat elkészítéséből és annak védéséből tevődik össze.

 

A résztvevők teljesítményét értékelő rendszer:

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt - részben egymásra épülő, részben egymástól független - tantárgyak félévközi és kollokviumi jegyeinek megszerzéséből, a választott szakdolgozat elkészítéséből és megvédéséből, valamint a Záróvizsga sikeres letételéből tevődik össze.

 

A szakdolgozat:

A szakdolgozat olyan, konkrét szakterületen adódó építőmesteri szakmérnöki feladat megoldása vagy kutatási feladat kidolgozása, amely a hallgató tanulmányai során megszerzett ismereteire támaszkodva, a helyszín, és ­kiegészítő szakirodalmak tanulmányozásával - a belső és külső konzulensek irányításával - egy félév alatt elkészíthető. A jelölt a szakdolgozattal igazolja, hogy kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes a szakmérnök feladatainak elvégzésére és a tananyagon túl jártas egyéb szakirodalomban is, amelyet értékteremtő módon képes alkalmazni. Formai követelmények: a diplomamunka terjedelme 40-60 oldal és a rajzi munkarészek.


A Záróvizsgára bocsátás feltétele:

o 120 kredit megszerzése a tantervben előírt módon, melyből 10 kredit a szakdolgozat

o a szakdolgozat elkészítése, benyújtása, és annak tanszéki elfogadása.

 

A Záróvizsga részei:

o a szakdolgozat kidolgozásának ismertetése 8-10 perces prezentáció keretében,

o a szakdolgozat megvédése a Záróvizsga Bizottság által feltett kérdések megválaszolásával,

o szóbeli vizsga az intézmény tanterve által meghatározott tantárgyakból.

 

A Záróvizsga eredménye:

A Záróvizsga Bizottság által a szakdolgozatra - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szakmai szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

 

Az oklevél minősítése alapjául szolgáló számítás módja:

A Záróvizsga Bizottság által a szakdolgozatra - annak megvédése eredményeként - adott érdemjegy, valamint a szakmai szóbeli vizsgákra adott érdemjegyek számtani középértékének átlaga.

 

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámításának rendje:

Az Építőmester szakmérnök szakirányú továbbképzési szak tantervében található tárgyak ismeretanyaga és azok elsajátítására szolgáló módszertani eszközök a Svájci Építőmester Szövetség képzési programjában megtalálható elemeket tartalmazzák, annak megfelelően készült és épül fel. Az előző tanulmányokban elsajátított ismeretanyagok ennek a követelménynek csak részleteiben felelhetnek meg, ezért a korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok nem számíthatóak be.