Postacím: 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: +36 (52) 415-155
Fax: +36 (52) 418-643
E-mail: info@eng.unideb.hu

Településmérnöki MSc képzési és kimeneti követelmények

1. A mesterképzési szak megnevezése: településmérnöki (Urban Systems Engineering)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
 • szakképzettség: okleveles településmérnök
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Urban Systems Engineer
3. Képzési terület: műszaki

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építészmérnöki; a tájrendező és kertépítő mérnöki, az építőmérnöki alapképzési szak;
 2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a mérnökinformatikus, a műszaki földtudományi, a földmérő és földrendező mérnök, a földrajz, a földtudományi, a környezetmérnöki, a közlekedésmérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki;
 3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
 1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30-42 kredit;
 2. A szakmai törzsanyagához rendelhető kreditek száma: 20-26 kredit;
 3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt: 50-60 kredit;
 4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit;
 5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit;
 6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30 %.
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek a települések, településcsoportok rendezése, a település környezetének alakítása és infrastruktúrájának működtetése körében jelentkező, településtervezési, településépítészi (főépítészi), továbbá műszaki hatósági, szakhatósági tevékenységek, illetve a helyi önkormányzatok tevékenységi körébe tartozó kommunális, fenntartási, szervezési, környezetvédelmi és értékvédelmi feladatok ellátására, irányítására. Magas szinten felkészültek a települések fejlesztési koncepcióinak és programjainak kidolgozására, terveinek elkészítésére, képesek a települések, településcsoportok, térségek fejlesztésének összehangolására, ilyen tevékenységek irányítására és ellenőrzésére, a szakterületet érintő tudományos kutatásra, valamint a településtudományi tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.

7.1. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
 • az urbanisztika elméletét és kortárs gyakorlatát, az elmélet és a gyakorlat közötti kölcsönös kapcsolatokat,
 • a településrendezés átfogó építészeti, műszaki, ökológiai, környezettudományi, szociológiai, közgazdasági, jogi és közigazgatási diszciplínáit,
 • térképek és tervrajzok értelmezését és megítélését, a vizuális kifejezés technikáit,
 • a regionális és térségi fejlesztési programok, településrendezési tervek készítésének és végrehajtásuk koordinálásának módszertanát és eszköztárát,
 • a komplex természeti és kulturális rendszereket, az új szakmai eredményeket, alkotásokat,
 • a számítógépes kommunikációt, adatkezelést és elemzést, a grafikus rendszerek (CAD, GIS) alkalmazását a területi-térségi tervezésben,
 • a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető előírásait,
 • a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat,
 • a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat.
7.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
 • a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
 • a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
 • a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levonására,
 • a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,
 • szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat,
 • önművelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb szintre emelésére,
 • a műszaki - gazdasági - humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
 • rendszerszemléletű, folyamat orientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek globális tervezésére, területfejlesztési és regionális tervezési feladatok ellátására,
 • integrált ismeretek alkalmazására a településrendezés, a területfejlesztés, a regionális tervezés szakterületeiről,
 • települések, településcsoportok rendezését szolgáló vizsgálatok, elemzések, valamint szerkezeti és szabályozási tervek elkészítésére a szakági tervezők bevonásával,
 • településfejlesztési és -rendezési tervek megítélésére, kritikus elemzésére s ennek alapján településépítészi (főépítészi), továbbá műszaki hatósági, szakhatósági tevékenységek ellátására,
 • tervezői munkacsoport (team) tevékenységének megszervezésére, összehangolására, koordinálására, irányítására,
 • a település-üzemeltetési rendszerek, és az azokat alkotó folyamatok összefüggéseinek, hatásmechanizmusainak felismerésére, ezek rendszerszemléletű értékelésére, kezelésére,
 • a települések tervezésében, működtetésében és igazgatásában használatos eljárások, modellek, információs technológiák alkalmazására.
7.3. Szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
 • fejlett térlátás, vizuális kifejezőkészség,
 • probléma-megoldó és döntési készség, döntéshozatali önállóság,
 • együttműködési és kommunikációs készség, tárgyalókészség,
 • analitikus és szintetizáló gondolkodásmód,
 • tervezői készség, kreativitás, koncepcióalkotás képessége,
 • alkalmasság a különböző szakterületeket összefogó [team] munkákban való részvételre, csapatmunka irányítására, koordinálására való készség,
 • önálló munkavégzés, szakmai felelősségvállalás, társszakmákkal és társadalmi szervezetekkel való együttműködésre való készség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 30-42 kredit:
 • természettudományos alapismeretek: 20-26 kredit: alkalmazott matematika, település- és gazdaságföldrajz, térinformatika, területi statisztika, demográfia; településökológia;
 • gazdasági és humán ismeretek: 10-16 kredit: településtörténet, településszociológia, közigazgatási jog, ingatlanfejlesztés és gazdálkodás, településigazgatási ismeretek.
8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20-26 kredit:
 • területi- és regionális tervezés, építészet, városépítészet, településtervezés.
8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 50-60 kredit
 • differenciált szakmai ismeretek: 30-40 kredit: kortárs építészet és városépítészet, tájtervezés és zöldfelületi rendszerek, települési infrastruktúra, települési környezetvédelem, települési értékvédelem, valamint a szakindítást kérő intézmények hagyományainak megfelelő speciális szakmai ismeretek;
 • diplomamunka: 20 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
 • természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, rajz, ábrázoló geometria, anyagismeret, környezettan, informatika, mérnöki alapismeretek,
 • gazdasági és humán ismeretek (15 kredit): gazdaságtudományi alapismeretek, vállalat-gazdaságtan, társadalomtudományi alapismertetek, közigazgatási és jogi ismeretek, építészettörténet,
 • szakmai ismeretek (30 kredit): geodézia, építészet, térinformatika, út- és közmű rendszerek, környezetvédelem,
 • szakirány ismeretek (15 kredit): településrendezés, településigazgatás, településgazdálkodás, települési értékvédelem.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.